Umowa Licencyjna programu PIT FORMAT 2013


1. Niniejsza umowa licencyjna określa warunki i zasady korzystania z programu PIT FORMAT 2013 („Program”) oraz prawa i obowiązki producenta oraz użytkownika Programu.

2. Producentem Programu jest firma Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT z siedzibą w Legnicy („Producent”).

3. Użytkownikiem jest każdy, kto używa Programu.

4. Instalacja Programu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Umowy.

5. Program stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego za rok 2013. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje.

6. Program jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego bez ograniczania ilości rozliczających się osób. Zabronione jest używanie programu w celach usługowych i/lub zarobkowych.

7. Producent udziela prawa do korzystania z Programu dla jednego Użytkownika, na jednym komputerze w tym samym czasie, w okresie do 30 czerwca 2014 roku.

8. Program jest narzędziem i nie zastępuje profesjonalnego doradcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki przyjęcia błędnych założeń albo błędnej kwalifikacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego przy korzystaniu z Programu.

9. Program jest dostosowany do pomocy w sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego w standardowych przypadkach. Producent zastrzega, że mogą zaistnieć indywidualne przypadki, w których Program może generować niepoprawne wyniki.

10. W celu uzyskania porady, należy zwrócić się o pomoc doświadczonych doradców podatkowych, księgowych lub właściwego urzędu skarbowego.

11. Autorskie prawa majątkowe do Programu, treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, informacji, funkcjonalności przysługują wyłącznie Producentowi.

12. Program jest chroniony przez polskie przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83).

13. Korzystanie z Programu na podstawie niniejszej Umowy nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości praw autorskich do Programu.

14. Licencja nie obejmuje prawa do: kopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika na którym dostarczony został Program), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania (w tym dekompilacji i deasemblacji) lub innych form przekazywania Programu bez pisemnej zgody Producenta.

15. Zabronione jest bez zgody Producenta jakiekolwiek rozpowszechnianie Programu i jego dokumentacji, udzielanie licencji lub sublicencji, dzierżawa lub najmem, zbywanie, a także ich powielanie, tłumaczenie, zmienianie przeznaczenia, adaptowanie do innych celów, analizowanie, dekompilacja lub jakiekolwiek formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań zależnych Programu i jego dokumentacji.

16. Pomimo dołożenia najwyższej staranności Producent zastrzega, że Program może zawierać błędy powodujące zakłócenie jego prawidłowej pracy lub nieprawidłowe wyniki obliczeń. Program może nie działać prawidłowo z innymi programami. W złożonych i nietypowych sytuacjach podatkowych Program może nie pozwalać na prawidłowe wypełnienie formularza rozliczenia podatkowego. Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować wyniki używania Programu oraz ponosi pełne ryzyko użycia Programu do założonego celu.

17. Producent zobowiązuje się do udostępniania przez Internet automatycznych, bezpłatnych aktualizacji Programu. Pobranie aktualizacji wymaga dostępu do Internetu.

18. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie w stosunku do aktualnej wersji Programu. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że Użytkownik korzysta z nieaktualnej wersji Programu.

19. Użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Producenta drogą elektroniczną (e-mail) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących obsługi Programu. Producent ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy jeżeli Użytkownik ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Producenta narzędzi.

20. W wypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika reguł wynikających z niniejszej Licencji, Producent ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Użytkownika odszkodowania.

21. Spory wynikłe na gruncie niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości ogólnej.

22. Niniejsza wersja Programu umożliwia przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego